top 学院网站中文 English
姓名:王兆新
联系电话:21-62233293
电子邮箱:zxwang@nbic.ecnu.edu.cn
通讯地址:上海市中山北路3663号老图书馆3楼
研究方向:使用行为学方法和功能磁共振技术,研究认知行为的神经机制
个人简介

发表文章

Shen, F., Hu, Y., Fan, M., Wang, H., & Wang, Z*. (2017). Racial bias in neural response for pain is modulated by minimal group. Frontier in Human Neurscience, doi: 10.3389/fnhum.2017.00661

Hu, Y., Cui, Z., Fan, M., & Wang, Z*. (2017). Effects of acute alcohol intoxication on empathic neural responses for pain. Frontiers in Human Neuroscience, 12(640). (SCI, impact factor = 3.2)

Yin, L., Fan, M., Lin, L., Sun, D., & Wang, Z*. (2017). Attractiveness modulates neural processing of infant faces differently in males and females. Frontiers in Human Neuroscience, 11(551). (SCI, impact factor = 3.2)

Lijun Yu, Xiaonuo Li, Hua Yu, Zhuoya Cui, Wenchen Liao, Sha Li, Yu Peng, Zhao-Xin Wang(CA)*. Musicians have larger memory spans for Mandarin tones but not segments. Psychology of Music, 2016 44(5):1058-1067. (SSCI, impact factor = 2.1)

Li-Jun Yin, Yu-Ting Lou, Ming-Xia Fan, Zhao-Xin Wang*, Yi Hu*. Neural evidence for the use of digit-image mnemonic in a superior memorist: An fMRI study. Frontiers in Human Neuroscience. 9:109 2015  *Co-corresponding author

Sun D, Chan CC, Hu Y, Wang Z*, Lee TM*. Neural correlates of outcome processing post dishonest choice: An fMRI and ERP study. Neuropsychologia. 2015 Feb;68:148-57. *Co-corresponding author

Xiao-Song He*, Zhao-Xin Wang*, You-Zhi Zhu, Nan Wang, Xiaoping Hu, Da-Ren Zhang, De-Fa Zhu, Jiang-Ning Zhou. Hyperactivation of working memory-related brain circuits in newly diagnosed middle-aged type 2 diabetics. Acta Diabetologica. 52:133-142, 2014 *Co-first author

Wang ZX, Zhang X, Xiao ZW, etc. Alterations in the processing of non-drug related affective stimuli in abstinent heroin addicts. Neuroimage, 49: 971-976 2010(SCI, impact factor = 5.7)

De-Fa Zhu*, Zhao-Xin Wang*, Da-Ren Zhang, Zhong-Lin Pan, Sheng He, Xiao-Ping Hu, Xiang-Chuan Chen and Jiang-Ning Zhou. fMRI revealed neural substrate for reversible working memory dysfunction in subclinical hypothyroidism. Brain 129: 2923-2930 2006 (SCI, Impact factor = 9.5)

* Contributed equally

Zhao-Xin Wang, Zhuang-Wei Xiao, Da-Ren Zhang, Chun-Yu Liang, John X. Zhang. Verbal working memory deficits in abstinent heroin abusers. Acta Neuropsychiatrica. 20:265-268 2008 (SCI, Impact factor = 1.2)

copyright©| 2012 华东师范大学心理与认知科学学院
中山北路3663号 200062 技术支持:维程互联